Thiết bị hiển thị & mô phỏng huấn luyện


:

- Hệ thống hiển thị màn hình tấm lớn
- Hệ thống truyền hình phục vụ giao ban, giám sát tại các đơn vị, hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
- Hệ thống mô phỏng huấn luyện bay, huấn luyện chiến đấu